2014. aasta jooksul on veel võimalik kasutada maksusoodustusi

<!--:et-->2014. aasta jooksul on veel võimalik kasutada maksusoodustusi<!--:-->

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) muudatuse (avaldatud RT I, 23.12.2013, 3), mille kohaselt tunnistatakse alates 01.01.2015 kehtetuks TuMS § 60 ning § 61 lõiked 27 ja 28. Antud seaduse muudatus puudutab äriühinguid, kes ei ole veel eelnimetatud üleminekusätetest tulenevaid maksusoodustusi ära kasutanud. Need äriühingud saavad maksusoodustused ära kasutada 2014. aasta jooksul dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel, st TuMS § 50 lõigete 1 või 2 rakendamisel.

Alates 01.01.2015 kaotab kehtivuse:

 • TuMS § 60 lg 1, mis reguleerib enne 2000. aastat kehtinud tulumaksuseaduse § 32 lg 2 alusel tasutud tulumaksu kasutamist TuMS § 50 lg 1 või 2 alusel tekkinud maksukohustuse vähendamiseks.Äriühing, kes ei ole alates 2000. aastast maksudeklaratsiooni vorm TSD lisa 7 veel esitanud ja kellel on enne 2000. aastat tasutud dividendi tulumaksu kasutamata jääk, saab seda kasutada 2014. aasta jooksul dividendide või omakapitalist tehtud väljamaksete maksukohustuse vähendamiseks. Äriühingul võis jääda dividendi tulumaksu kasutamata jääk üles pärast 1999. aasta ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamist. Maksuhaldur kannab maksudeklaratsiooni elektroonilisel esitamisel kasutamata jäägi äriühingu vorm TSD lisa 7 reale 13. Alates 01.10.2015 kasutamata jääki reale 13 enam üle ei kanta.
 • TuMS § 60 lg 2 kohaselt saab äriühing aastate 1994 – 1999 jaotamata kasumi arvelt väljamakstud dividendide maksukohustust vähendada sellelt kasumilt tasutud tulumaksu osaga, kuid mitte rohkem, kui maksustamisperioodi TuMS § 50 lg 1 alusel tasumisele kuuluv tulumaksu summa. Tegemist on nn koefitsient k kasutamisega.Äriühing, kellel on aastate 1994 – 1999 jaotamata kasumit ning kes ei ole alates 2000. aastast vorm TSD lisa 7 veel esitanud ja koefitsient k välja arvutanud sama perioodi kasumi arvelt väljamakstud dividendide maksukohustuse vähendamiseks, saab seda teha 2014. aasta jooksul. Kuna kehtiv vorm TSD lisa 7 ei võimalda enam koefitsienti k arvutamist, siis selleks tuleb paberkandjal täita ja maksuhaldurile esitada kuni 31.12.2010 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabel 1.Äriühing, kellel on koefitsient k välja arvutatud ja deklareeritud, saab seda kasutada 2014. aasta jooksul juhul, kui äriühingul on veel aastate 1994-1999 jaotamata kasumit, mille arvelt dividende välja maksta.
  Alates 01.01.2015 kaotavad kehtivuse vorm TSD lisa 7 read 1 kuni 3.
 • TuMS § 60 lg 6 annab äriühingule, kellele teine äriühing on enne 2003. aastat üle kandnud § 60 lg-tes 1 ja 2 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse, võimaluse seda õigust kasutada dividendide väljamaksmisel tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamiseks.Vorm TSD lisal 7 kajastub enne 2003. aastat teiselt äriühingult üle kantud tulumaksu mahaarvamise õigus, mida saab veel 2014. aasta jooksul kasutada :
  1.    TuMS § 60 lg 2 alusel arvutatud koefitsient k real 4 maksustamisperioodi alguses ja real 5 maksustamisperioodi lõpus;
  2.    TuMS § 60 lg 1 alusel nn tulumaksu enammakse real 13.Õiguse kasutamise aluseks on õiguse üle andnud äriühingu kuni 31.12.2002 esitatud vorm TSD lisa 8 (tõend dividendi või fondiemissiooniga tulumaksu mahaarvamise õiguse üleandmise kohta).
  Alates 01.01.2015 kaotavad vorm TSD lisa 7 read 5 ja 6 kehtivuse ja reale 13 nn tulumaksu enammakset ei kanta.
 • TuMS § 61 lg-d 27 ja 28. Tegemist on vanade tasaarvestusmeetodi rakendamist puudutavate sätetega, mida äriühing sai deklareerida kuni 31.12.2009 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabelites 2a või 4. Mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht sai deklareerida TuMS § 61 lg-s 27 sätestatut kuni 31.12.2008 kehtinud vorm TSD lisa 6 tabelis 4 ning TuMS § 61 lg-s 28 sätestatut kuni 31.12.2009 kehtinud vorm TSD lisa 6 tabelis 5.TuMS § 61 lg-s 27 sätestatut rakendati kuni 31.12.2009 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabeli 4 täitmisel, st olukorras, kus äriühing sai teiselt residendist äriühingult dividende perioodil 01.02.2003 kuni 31.12.2004 ja saaja osalus temale dividende maksnud äriühingus oli vähemalt 20 %.TuMS § 61 lg-s 28 sätestatut rakendati kuni 31.12.2009 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabel 2a täitmisel, st olukorras, kus äriühing sai kuni 31.12.2004 mitteresidendilt maksustatud dividendid või dividendi aluseks olev kasumiosa oli välisriigis maksustatud ning äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20 % mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.
  1.    Äriühing, kes tulumaksu mahaarvamise õiguse olemasolu ära tõendab, saab seda kasutada 2014. aasta jooksul TuMS § 50 lg-te 1 ja 2 alusel tekkinud maksukohustuse vähendamiseks.
  2.    Mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, kes tulumaksu mahaarvamise õiguse olemasolu ära tõendab, saab seda kasutada 2014. aasta jooksul TuMS § 53 lg 4 alusel tekkinud maksukohustuse vähendamiseks.Õiguste kasutamiseks tuleb äriühingul täita paberkandjal kuni 31.12.2009 kehtinud vormi TSD lisa 7 vastavalt siis tabel 2a või 4 ja mitteresidendi Eestis registreeritud püsival tegevuskohal täita paberkandjal kuni 31.12.2008 kehtinud vorm TSD lisa 6 tabel 4 või kuni 31.12.2009 kehtinud vorm TSD lisa 6 tabel 5.

Allikas

Maksu- ja Tolliamet

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.